A Riahus.hu weblap Jogi közleménye

Hatálya
A Riahus.hu
Az internetes oldalak (továbbiakban: “Weblap”) tulajdonosa és üzemeltetője a Ria-Hús Kft.(a Budapest Környéki Törvényszék, mint Cégbíróságon Cg. 01 09 303740 cégjegyzékszámon nyilvántartott gazdasági társaság, székhelye: 1067 Budapest, Hunyadi tér 7.), a továbbiakban: “Riahús” .)

A Felhasználó
A Riahús által üzemeltetett Weblap használatának feltétele, hogy az azt látogatók, azaz az Interneten böngészők, vagy akár a Riahús megrendelői (továbbiakban: “Megrendelő”) (felhasználó, böngésző, Megrendelő együttesen: “Felhasználó”) elfogadják a jelen dokumentumban (továbbiakban: “Szolgáltatási Feltételekben”) szabályozottakat.

A Felhasználó a Riahús által üzemeltetett Weblapra történő belépéssel, illetve a Weblapon történő böngészéssel elismeri, hogy a jelen Szolgáltatási Feltételeket megismerte, annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el.

A Weblap
Jelen Szolgáltatási Feltételek hatálya alá tartozik valamennyi, a Riahús által, illetve a Riahús javára bejegyzett domain név alatt üzemeltetett Weblap.

A Weblapon lévő információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges.

A Riahús azonban a Weblap, azok aloldalai, illetve az onnan elérhető egyes szolgáltatások igénybevételét előzetes regisztrációhoz kötheti. Ezekben az esetekben az adatok felvétele előtt a Riahústájékoztatja az érintetteket az adatkezelés szabályairól, illetve beszerzi az adatkezeléshez szükséges előzetes hozzájárulásukat.

Weblap használati feltételei:
A Felhasználók a Weblapot kizárólag saját felelősségükre használhatják.

E felhasználás főbb feltételei a következők:

Bárki használhat a Weblapra, azaz a Riahús oldalaira mutató hivatkozást (link), azonban a felhasználás módja és terjedelme nem sértheti a jelen Szolgáltatási Feltételek 3. pontjában meghatározott feltételeket.
Tilos a Riahúsval való kapcsolat valótlan, félrevezető módon történő feltüntetése.
A Felhasználó nem tehet közzé valótlan információt a Weblappal összefüggésben vagy azzal kapcsolatosan, különösen nem a Riahús termékeiről vagy szolgáltatásairól. A Riahús logójának, védjegyeinek használata kizárólag előzetes írásbeli engedély alapján lehetséges.

A Riahús felelőssége
A Riahús a Tartalom pontosságára, megbízhatóságára, teljességére tekintve, hogy azon a Riahústól független változtatás is történhet teljes mértékben felelősséget vállalni nem tud, azonban minden tőle elvárhatót megtesz a Tartalom megbízhatósága érdekében.

A Felhasználók a Weblapot kizárólag saját felelősségükre használják, és a Riahús nem felel olyan gondatlanul okozott kárért, amely a Weblap használatából ered, illetve a helytelen, hibás vagy hiányos Tartalom következménye.

A Riahús a saját Weblapjáról elérhető, harmadik személyek által felhelyezett tartalmakra és internetes oldalakra mutató linkeket helyez el, azonban a harmadik személyek által elhelyezett tartalmakért és internetes oldalakért semmiféle felelősséget nem vállal, és nem felel ezen oldalak tartalmának használatából eredő kárért sem.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Riahús nem felelős a Weblap használatának következményeként a Felhasználó számítógépében bekövetkezett hibáért, vírus által okozott kárért vagy bármilyen adatvesztésért, továbbá a Felhasználó számítógépéhez, illetve hálózatához való jogosulatlan hozzáférésért vagy bármilyen más harmadik személynek felróható vagy vis maior eseménnyel összefüggő kárért.

A Weblap adatbiztonsága
Felhasználók nem sérthetik meg, illetve nem kísérelhetik meg megsérteni a Weblap biztonságát, különös tekintettel az alábbiakra:

nem megengedett a hozzáférés a nem a Felhasználó számára szánt adatokhoz vagy bejelentkezés egy olyan szerverre, azonosítóra, amelyre a

Felhasználó nem jogosult;
tilos megkísérelni a rendszer vagy a hálózat sebezhetőségének vizsgálatát, kémlelését, tesztelését, vagy megfelelő felhatalmazás nélkül megsérteni a rendszer biztonságát vagy jogosultság-ellenőrző intézkedéseit;
tilos beavatkozást megkísérelni bármely Felhasználó, host vagy hálózat számára nyújtott szolgáltatásba, tilos azokat zavarni (így különösen tilos: vírus elhelyezése a Weblapon, a Weblap túlterhelése [overloading], “elárasztása” [flooding], “spamelése””, levelekkel való bombázása [mailbombing] vagy “összeomlasztása” [crashing]);
nem megengedett nem kívánt e-mailek küldése, ideértve termékek vagy szolgáltatások propagálását és/vagy hirdetését is.

Személyes adatok kezelése
Általános rendelkezések
A Riahús a Weblap működtetése, illetve a Weblapról elérhető egyes szolgáltatások nyújtása során kötelezettséget vállal a hatályos jogszabályi rendelkezések betartására, különös figyelemmel

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (“Infotv.”),
az egyének védelmét a személyes adatok gépi feldolgozása során alkalmazandó 1998. évi VI. törvény,
az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (“Eht.”), valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseit szabályozó 2001. évi CVIII. törvény (“Ekertv.”) rendelkezéseire,
illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak a témára vonatkozó ajánlásaira.
A Riahús betartja a vonatkozó európai uniós jogi aktusokat is, így különösen a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 95/46/EK irányelvet, amennyiben ezek közvetlenül alkalmazandóak.

Felhasználó tájékoztatása
A Riahús a jelen Szolgáltatási Feltételekkel részletesen és egyértelműen tájékoztatja a Felhasználókat a Weblap, illetve a Weblapról elérhető egyes szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos adatkezelésre vonatkozó tényekről, így többek között az adatkezelés módjáról, céljáról, jogalapjáról, a kezelt adatfajtákról, az adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, a Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről, valamint arról, hogy az adatkezelés kötelező vagy hozzájáruláson alapul. Kötelező adatkezelés esetén az adatkezelésről való tájékoztatásnak minősül a fenti információkat tartalmazó jogszabályi rendelkezésekre való utalás nyilvánosságra hozatala is.

A Riahústól szolgáltatást igénybe vevő Megrendelők személyes adatainak a kezelésére vonatkozóan a Riahús Adatkezelési Tájékoztatója ad részletes iránymutatást.

Regisztrációs feltételek
Amennyiben valamely Weblap látogatása vagy az arról elérhető szolgáltatás igénybevétele regisztrációhoz kötött, a Felhasználó a Regisztráció kitöltésével elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Szolgáltatási Feltételek mellett a regisztrációhoz kötött további szolgáltatás felhasználási feltételeit is. A Felhasználó köteles:

a) a regisztráció során a valóságnak megfelelő, teljes információt közölni a Regisztrációs Adatlap kérdéseire vonatkozóan;

b) a regisztrációs adatokat változás esetén haladéktalanul megfelelően frissíteni, javítani.

A Felhasználó által nyújtott adatok valótlansága, hiányossága vagy pontatlansága esetén a Riahúsnak jogában áll részlegesen vagy teljes mértékben felfüggeszteni vagy megszüntetni a Felhasználó hozzáférését a Weblaphoz, vagy bármely szolgáltatáshoz.

A szerződés létrejötte

. Ha a Vásárló bejelentkezett fiókjába vagy megadott minden számlázáshoz szükséges adatot, az „FIZETÉS BARIONNAL” feliratra kattintva véglegesítheti megrendelését és küldheti el a Szolgáltató részére. A Vásárló az adatbeviteli hibákat a megrendelés során bármikor javítani tudja, még az összegző felületen is lehetősége van erre a „FIZETÉS BARIONNAL” feliratra történő kattintást megelőzően. Terméket törölhet a kosárból az „X” gombra kattintva, megváltoztathatja a személyes adatait a „Módosítás” feliratra kattintva. A vásárlás elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés – amennyiben a Vásárló a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy – a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

Fizetés menete
A fizetés Barionnal (https://www.barion.com/hu/) történik az alábbiak szerint:
A Felhasználó átirányításra kerül a BarionSmartGateway oldalára. Itt egy köztes fizetési felület fogadja, ahol kétféleképpen fizethet:
 Ha már Barion felhasználó, bejelentkezhet a Barion rendszerébe (e-mail és jelszó párossal), hogy végrehajtsa a tranzakciót e-pénz egyenlegének vagy egyik tárolt bankkártyájának
terhére;
 Ha nem Barion felhasználó, akkor kártyaadatainak megadásával fizethet. Ezt követően a rendszer felajánlja neki a Barion regisztrációt és ezzel a kártya adatainak biztonságos
tárolását, így legközelebb semmilyen más barion elfogadónál nem kell többé kártyaadatokat megadnia.
A fizetés után a Vásárlót a Barion visszairányítja a Webshop-ba, ahol a fizetés sikerességétől függően további információkat kaphat.
A folyamat technikai szinten a következő lépésekben zajlik:
1. A Vásárló lezárja a kosarát és elindítja a fizetési folyamatot. 2. A Webshop rendszere egy kérést küld a Barion felé, amelyben elküldi a vásárlás összegét és minden egyéb paramétert, a saját tranzakciós azonosítóját.
3. A Barion válasz üzenetben jelzi a fizetés indításának sikerességét és átadja a fizetési tranzakcióhoz tartozó információt a Webshopszámára (például fizetés egyedi azonosítója).
4. A Webshopa kapott azonosító alapján előállítja a redirect URL-t a Barion rendszerben, majd átirányítja a felhasználót.
5. A Vásárló a Barion fizetési felületen bejelentkezik, majd jóváhagyja a tranzakciót a fent leírt két mód egyikével
6. A tranzakció befejeződése után a Barion visszairányítja a vásárlót a Webshop-ba.

Elállási jog
A Felhasználó határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/ felmondási nyilatkozatát. Az elállás/felmondás  igénybevétele estén Ha a Felhasználó  határidőn belül eláll a szerződéstől, a Szolgáltató legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 (tizennégy) naptári napon belül visszatéríti a Felhasználó által megfizetett teljes összeget a Felhasználó bankszámlájára történő átutalással. Amennyiben a sikeres regisztrációval együtt megfizetett szolgáltatási díjjal a szerződés igénybevétele is megkezdődik, és a Felhasználó az előzőek szerinti felmondási jogával él, az igénybevett Szolgáltatás (napok szerint számított) időarányos díját köteles a Felhasználó megtéríteni a Szolgáltatónak. Az elállási jog, felmondási jog gyakorlására a Felhasználó jelen dokumentum végén mintanyilatkozatot talál.

Amennyiben a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 29. § (1) a), i) vagy m) alpontja sem alkalmazandó, úgy a fogyasztónak minősülő Vásárlót a következő elállási jog illeti meg:
A jelen pontban foglaltak kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy Vásárlóra vonatkoznak és alkalmazandóak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. A félreértések elkerülése érdekében a Szolgáltató rögzíti és az érintett Vásárlók kifejezetten tudomásul veszik, hogy mindazon természetes személyek, akik a jelen pontban említett meghatározásnak nem felelnek meg, azaz nem szakmájuk, foglalkozásuk vagy üzleti tevékenységükön kívül járnak el, illetve a nem természetes személy Vásárlók, nem tartoznak a jelen pontban részletezett szabályok hatályok alá, azaz e személyek esetében a jelen pontban foglalt rendelkezések nem alkalmazhatóak.

A fentiekben említett Vásárlójogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén
1. a) a terméknek,
2. b) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik,
az utoljára szolgáltatott terméknek,
3. c) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
4. d) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Vásárló vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének, a megrendelésnek a számla dátumának napjától számított 14 napon belül (a továbbiakban: Elállási Időszak) a szerződéstől indokolás nélkül elállni. Minden esetben a számla dátuma az irányadó.
A Vásárlót megilleti az a jog, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.
Ha a Vásárló elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postai úton, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen Általános Szerződési Feltételek 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére az Elállási Időszak alatt. Elállási nyilatkozat mintáját a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 2. melléklete tartalmazza.

A Vásárlót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott rendelkezéseknek, illetve a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta. Ha a Vásárló a megjelölt határidőben, minden kétséget kizáróan igazolható módon nem küldi meg elállási nyilatkozatát, ez úgy minősül, hogy a Vásárló nem teljesítette az elállási jog gyakorlásához szükséges feltételeket, ezért a szerződése nem kerül felbontásra, szerződése továbbra is hatályban marad.
Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének időpontját veszi figyelembe Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Vásárlónak az elállási nyilatkozatát tartalmazó levelét ajánlott küldeményként szükséges postára adnia annak érdekében, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.
A Vásárló elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató 1. pontban feltüntetett címére késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni.
a termék visszaküldésének költsége a Vásárlót terheli. Ha a Vásárló eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Vásárló elállási nyilatkozatának  kézhezvételétől (arról szóló értesüléstől) számított 14 napon belül Szolgáltató visszatéríti a Vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, kivéve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget,
valamint azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Vásárló a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.
A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Vásárló nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte.
Felhívjuk kedves Vásárlóink figyelmét, hogy bankkártyás, illetve előre utalásos fizetés esetén minden esetben a fizetéskor megadott bankszámlára utaljuk vissza a visszáru összeget. Készpénz visszafizetésére nincs lehetőség.

 ELÁLLÁSI/FELMONDÁSI NYILATKOZATMINTA (MELLÉKLET)
(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza emailen a info@ria-hus.hu címre)

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az
alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:
…… tornaórák
Szerződéskötés időpontja időpontja:
A Felhasználó neve:
A Felhasználó címe:
Kelt
Felhasználó aláírása(kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Adatvédelem
A Vásárló által biztosított információkat a Szolgáltató a következő tárhely szolgáltatónál tárolja:

Cég neve: RACKFOREST KFT.
A cég székhelye: 1132 Budapest,Victor Hugo u. 18-22.
Postacím: 1132 Budapest,Victor Hugo u. 18-22.
Ügyfélszolgálati iroda: 4024 Debrecen, Kossuth u. 42. 2/5.
Adószám: 14671858-2-41
Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-74088/2014.
Részletes adatkezelési nyilatkozat elérhető a honlapon.

Az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása
A Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket bármikor, egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követő vásárlásokra alkalmazandó.
A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Webshop-on, előzetes figyelmeztetés nélkül és hogy a Webshop-ot más domain név alá helyezze át.